KODEKS PONAŠANJA

KODEKS PONAŠANJA Kodeks ponašanja Wietersdorfer Grupe

PREDGOVOR MI IMAMO POVJERENJE U GENERACIJE. MI POSTUPAMO ODRŽIVO. MI ŽIVIMO PODUZETNIŠTVO. MI SE OSLANJAMO NA LJUDE. USMJERENOST NA REZULTATE – BRIŽNOST – UČENJE – PODUZETNOST – USMJERENOST NA KUPCE – ETIČKA I SOCIJALNA ODGOVORNOST Mi živimo povjerenje naših kupaca, zaposlenika, vlasnika i javnosti kao i snagu i integritet naše Grupe. S našim aktivnostima u područjima cijevi i građevinskih materijala poslujemo kao vodeći u mnogim europskim zemljama, ali i na drugim kontinentima. Važan stup priče o našem uspjehu je to što odgovorno ponašanje u skladu sa zakonima oduvijek smatramo neizostavnim sastavnim dijelom naše korporativne kulture. Kada se radi o moralu, etici, okolišu i sigurnosti, ne radimo nikakve kompromise. Društveno prihvaćanje naših poslova i projekata možemo očekivati samo ako se uvijek i svagdje ponašamo sukladno propisima. Integritet svakog pojedinca je nešto neophodno i ključ za uspjeh poduzeća. Sukladno pravilima i i etično ponašanje štiti od ozbiljnih pravnih i ekonomskih rizika te jača reputaciju i povjerenje u naše poslovanje. Temeljna načela etičnog ponašanja u skladu s propisima predstavljena su u Kodeksu ponašanja. Kodeks ponašanja konkretiziran je smjernicama koje se temelje na njemu. Ako ste u dvojbi oko toga kako da se ponašate u nekoj određenoj situaciji ili Vam je potrebno savjetovanje, molimo Vas da se obratite Odjelu za usklađenostorganizaciji za sukladnost kojia će Vam rado pomoći. Dopustite da zajedno, našim usklađenim poslovanjem i korekretnim ponašanjem u svakodnevnom poslovanju, trajno osiguramo ugled, a time i gospodarski uspjeh Wietersdorfer grupe. Mag. Hannes Gailer MMag. Dr. Michael Junghans 1

2 PODRUČJE PRIMJENE U našem Kodeksu ponašanja saželi smo obvezujuća pravila ponašanja, za koja očekujemo da ih poštuju sve tvrtke Wietersdorfer grupe. S ovim Kodeksom ponašanja obraćamo se svim osobama koje su u okviru ugovora o radu zaposlene u Wietersdorfer grupi, ali i onima koji su na temelju nekog drugog pravnog odnosa, kao npr. ugovora o pružanju konzultantskih usluga, ugovora o trgovačkom zastupanju ili ugovora o privremenom zapošljavanju povezani s Wietersdorfer Grupom. Za nas se podrazumijeva samo po sebi da će sve zaposlene osobe koje rade u tvrtkama unutar Wietersdorfer grupe poštivati zakone i popise država u kojima rade, pridržavati ih se i na pouzdan način ispunjavati svoje obveze. Oni moraju pokazivati iskrenost i poštenje u svim aspektima svojeg poslovnog djelovanja. Očekujemo prakticiranje ekološke i društvene odgovornosti kako prema vlastitoj tvrtki, tako i prema kupaccima, dobavljačima i ostalim poslovnim partnerima. “ Izradili smo Kodeks ponašanja za SVE zaposlenice i zaposlenike, neovisno o nacionalnim granicama, kulturama i jezicima. U njemu su definiranaetička imoralnanačelakao i internesmjernicenašegrupacije– poštivati iste naš je najveći prioritet! “

3 INTEGRITET I POŠTIVANJE PRAVNOG OKVIRA Ako želimo zadržati povjerenje naših kupaca, dobavljača i vlasnika, neophodan je integritet svakog pojedinca. Osim toga, samo je na taj način moguće spriječiti znatne pravne i gospodarske rizike. Bez ograničenja se obvezujemo na integritet i poštivanje zakona. Radije ćemo se odreći nekog posla i postizanja internog cilja, nego da prekršimo važeće pravo. Držimo se postojećih zakona, propisa regulatornih tijela i internih smjernica poduzeća. Ako nacionalni zakoni imaju strože odredbe od propisa koji su kod nas interno normirani, prioritet ima nacionalno pravo. Samo po sebi se razumije da štitimo naše imovinske vrijednosti i s njima postupamo pažljivo i obzirno te ih ne koristimo nepravilno ili nedopušteno za vlastite svrhe niti ih prisvajamo. Svima nam šteti ako se iz našeg poduzeća otuđe, pronevjere ili zloporabe novčana i materijalna sredstva.

ZDRAVLJE, SIGURNOST I RAVNOPRAVNO POSTUPANJE Veliku važnost pridajemo tome da naše zaposlenice i naši zaposlenici mogu raditi u sigurnom okružju bez diskriminacije. Potičemo okrženje međusobnog poštovanja, uvažavanja i tolerancije. Ne toleriramo diskriminirajuće ponašanje ili ponašanje bez poštivanja. Potičemo jednakost mogućnosti i sprečavamo diskriminaciju pri zapošljavanju, promaknuću ili dodjeli mjera obuke i daljnjeg obrazovanja. Sve tretiramo isto, bez obzira na dob, spol, boju kože, etničku pripadnost, seksualni identitet, hendikepiranost, vjersku pripadnost ili pogled na svijet. Prakticiramo našu odgovornost u vezi zdravlja i sigurnosti na radu jer sigurnost i zdravlje naših zaposlenica i zaposlenika naš je najveći prioritet. Sigurnost na radu i zaštita zdravlja sastavni su dio svih naših poslovnih procesa, a svaki je pojedinac obvezan sprečavati opasnosti za ljude i okoliš, minimalizirati utjecaje na okoliš i pažljivoo postupati s resursima. Potrebno je poštivati zakonske i interne odredbe o sigurnosti na radu i u vezizaštite zdravlja, protupožarne zaštite i zaštite okoliša. Poštujemo međunarodno priznata ljudska prava i osobito smo predani poštivanju Povelje UN-a o ljudskim pravima kao i ključnih radnih normi Međunarodne organizacije rada (ILO). Kategorički odbijamo bilo kakav oblik prisilnog rada ili rada djece. Svim zaposlenicima priznaje se pravo na primjerenu naknadu. Plaća i ostala davanja odgovaraju najmanje odgovarajućim nacionalnim i lokalnim zakonskim normama. 4

ODRŽIVA ZAŠTITA OKOLIŠA I KLIME Naš okoliš vrlo nam je važan. Stoga zaštitu okoliša shvaćamo ozbiljno i obvezujemo se na poštivanje svih zakona, propisa i regulatornih zahtjeva koji se tiču okoliša. Povrh ovog minimalnog standarda kontinuirano radimo i na poboljšanju ekološke učinkovitosti. Primjenom najbolje raspoložive tehnike uz ekonomski opravdane troškove želimo minimalizirati i spriječiti ekološka opterećenja koja nastaju uslijed naših djelatnosti na proizvodnim lokacijama. U povećanom opsegu želimo koristiti sirovine i goriva koja štede prirodne resurse i čija je uporaba i primjena prihvatljiva kako s ekoloških, tako i s ekonomskih stanovišta. Radi nadziranja i minimaliziranja utjecaja na okoliš, prije svega u području emisija i postupanja s otpadom, bavimo se aktivnim upravljanjem okolišom i otpadom. Potičemo naše zaposlenice i zaposlenike na ekološki osviješteno postupanje i uključujemo ih u mjere za poboljšanje ekoloških standarda. Dodatno poduzimamo mjere kako bi se ugovorni partneri koji rade u krugu našeg poduzeća ponašali u skladu s našom ekološkom politikom. 5 “ Ljudi i okoliš za nas su najveći prioritet! Svaki je pojedinac obvezan sprečavati opasnosti za ljude i okoliš, minimalizirati utjecaje na okoliš i pažljivo postupati s resursima. “

6 ODBIJANJE KORUPCIJE I PODMIĆIVANJA Pod korupcijom se općenito podrazumijeva zloporaba povjerene moći radi privatne koristi ili prednosti kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Koruptivno ponašanje može imati ne samo teške posljedice za naše poduzeće i svakog pojedinca, već u krajnjoj liniji škodi čitavom društvu. U vezi sa svim vrstama poslovnih djelatnosti i našeg poduzetničkog djelovanja i postupanja ne trpimo nikakvo koruptivno ponašanje ili kriminalne radnje zaposlenika na upravnim funkcijama. Za našu poslovnu djelatnost bitna je naša neovisnost i otpornost na utjecaje. Stoga izbjegavamo sve okolnosti koje utječu na našu nepristranost ili bi mogle dati povoda makar i za privid utjecanja. To znači da ne pružamo, ne obećavamo i ne prihvaćamo nikakve izravne niti neizravne prednosti koje na nedopušteni način mogu utjecati na procese odlučivanja ili poslovne djelatnosti ili dati povoda makar i za privid takvog utjecanja. Pritom se razumije samo po sebi da interese poduzeća i privatne interese valja međusobno strogo odijeliti. Dozvoljeni su isključivo uobičajeni poslovni znakovi pažnje i pokloni male vrijednosti. Nuđenje i prihvaćanje novčanih poklona i usluga čija se vrijednost može novčano izraziti nikada nije prihvatljivo. Osobitu pozornost posvećujemo ophođenju s državnim službenicima. Pridržavamo se naših internih antikorupcijskih odredbi kao i odredbi za postupanje s poklonima i pozivima. Dvojbe u pogledu primljenih i danih poklona valja unaprijed razjasniti s pretpostavljenima ili Odjelom za usklađenost. “ Povjerenje naših dioničara pretačemo u postignuća i integritet svih zaposlenica i zaposlenika. “

7 SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA DONACIJE I SPONZORSTVA U radnoj svakodnevnici može doći do nastanka situacija u kojima dolazi do proturječnosti osobnih interesa i interesa poduzeća. U najgorem slučaju oni čak mogu negativno utjecati na ispunjavanje naših obveza i zadataka. Uvijek djelujemo u najboljem interesu poduzeća. Od svih zaposlenika se traži da izbjegavaju situacije u kojima njihov osobni i/ili financijski interes dolazi ili može doći u sukob s interesima Wietersdorfer grupe. Izbjegavamo situacije koje makar i prividno mogu dati utisak da bi naše poslovne odluke mogle biti pod utjecajem osobnih interesa. Ipak, takvi sukobi interesa ne mogu se uvijek isključiti. O potencijalnim sukobima interesa obavještavamo naše nadređene bez posebnog zahtjeva, odmah i u punom opsegu. Na taj način osiguravamo odgovarajuću transparentnost i adekvatno rješavanje sukoba interesa. Smatramo se aktivnim članom društva i stoga se angažiramo na različite načine. Donacije i sponzorske aktivnosti trebaju služiti isključivo interesima poduzeća i strogo ih valja razgraničiti od privatnih interesa. Takve aktivnosti osobito se ne smiju nuditi ili pružati kao protuusluga u okviru obavljanja službe nekog dužnosnika ili kod odlučivanja nekog predstavnika poduzeća. Ne dajemo nikakva financijska sredstva, a osobito ne donacije i sponzorske mjere, političkim strankama u tuzemstvu i u inozemstvu, pojedinačnim izabranim predstavnicima ili kandidatima za političke dužnosti. Nadalje, ne sudjelujemo ni u kakvim projektima koji krše zakone, općepriznate norme ili naše vrijednosti i načela.

8 POŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE Predani smo načelu poštenog tržišnog natjecanja kao temelju naših poslovnih aktivnosti. U jednakoj mjeri i od naših zaposlenika i poslovnih partnera očekujemo poštivanje važećih nacionalnih, europskih i međunarodnih pravila tržišnog natjecanja i protumonopolskih propisa. Ne bavimo se aktivnostima koje ograničavaju pošteno tržišno natjecanje. Osobito ne sklapamo nikakve dogovore u vezi cijena ili ostalih uvjeta s konkurentima niti dogovore o podjeli tržišta, segmenata kupaca ili proizvoda. Također ne prosljeđujemo nikakve povjerljive informacije koje bi mogle ograničiti ili narušiti pošteno tržišno natjecanje i izričito odbijamo sve nepoštene prakse tržišnog natjecanja. Prema našim dobavljačima, kupacima i ostalim poslovnim partnerima također se ponašamo pošteno i ne ograničavamo ih na nedopušteni način u njihovom tržišnom nastupu. Na tržištima na kojima imamo dominantan položaj ne zloupotrebljavamo isti.

9 ODABIR POSLOVNIH PARTNERA Poslovni partneri kao što su dobavljači, kupci, savjetnici ili predstavnici dio su našeg poslovanja i pažljivo ih biramo. Naša suradnja s poslovnim partnerima je poštena i transparentna te od njih u istoj mjeri očekujemo transparentnost i integritet. Postupanja poslovnih partnera mogu se pripisati Wietersdorfer grupi. Prilikom uspostavljanja novih poslovnih odnosa stoga je obvezno pribaviti dovoljno informacija kako bi se mogli procijeniti integritet i vjerodostojnost poslovnog partnera. U tu svrhu mogu poslužiti javni izvori, odn. registri i mogu se zahtijevati reference, vlastite izjave i ocjene. Kako bi se zajamčilo pošteno postupanje sa svim našim poslovnim partnerima, transparentna osnova poslovanja i primjerena kompenzacija razumiju se sami po sebi. Stoga se osobito ne smiju dogovarati ili isplaćivati nikakve nerazmjerne provizije ili honorari. “ Poštujemo slobodno tržišno natjecanje i ne bavimo se aktivnostima koje ga ograničavaju. Poznajemo naše poslovne i trgovačke partnere te cijenimo transparentnost – radi poštenog i ravnopravnog međusobnog ophođenja. “

10 ZAŠTITA PODATAKA I INFORMACIJA Podaci i informacije predstavljaju vrijedno dobro. Osobne podatke obrađujemo samo u pravno dopuštenom okviru i svjesni smo visoke osjetljivosti osobnih podataka naših kupaca, zaposlenika, članova društva i dobavljača koji su nam povjereni. Sigurnost osobnih podataka i povjerljivih informacija, poslovnih tajni i tajni poduzeća izravno može utjecati na naš poslovni uspjeh i naš ugled u javnosti. Stoga pažljivim i odgovornim postupanjem osobne podatke i povjerljive informacije štitimo od gubitka, neovlaštene uporabe, odn. zloporabe ili nenamjernog uništenja svim raspoloživim tehničkim i organizacijskim sredstvima. U tu svrhu pridržavamo se internih pravila poduzeća u vezi obrade podataka / informacijske tehnologije kao i drugih primjenjivih propisa poduzeća. “ S povjerljivim informacijama postupa se s najvećom pažnjom i one se ne priopćuju prema van ukoliko to nije potrebno. U slučaju bilo kakve komunikacije prema van postupamo odgovorno i težimo propisnoj i poštenoj komunikaciji. “

11 ODGOVORNA KOMUNIKACIJA Predani smo odgovornoj i propisnoj komunikaciji. Kontinuirana i poštena komunikacija jamči povjerenje u našu tvrtku. Pridajemo veliku važnost transparentnom i istinitom izvješćivanju i komunikaciji o poslovnim postupcima poduzeća spram investitora, zaposlenika i zaposlenica, poslovnih partnera, javnosti i državnih institucija. Svaki pojedinac vodi računa o tome da se interna i eksterna izvješća, bilješke i ostala dokumentacija Wietersdorfer grupe izrađuju u skladu s važećim zakonskim odredbama i standardima i to uvijek potpuno i točno. Na društvenim mrežama i u zajednicama na Internetu postupamo i komuniciramo na odgovoran način. Ni ovdje ne prosljeđujemo nikakve povjerljive informacije i ne dajemo izjave koje bi mogle škoditi reputaciji Wietersdorfer grupe. Svaki pojedinac treba biti svjestan da se i u privatnom području može doživljavati kao dio Wietersdorfer grupe i stoga od svakog očekujemo da kod svojeg ponašanja i nastupa u javnosti, osobito u medijima, čuva ugled i reputaciju poduzeća. Informacije poduzeća za javnosti kao i službene izjave objavljuju se isključivo putem službi predviđenih u tu svrhu.

12 PITANJA I POGREŠNO PONAŠANJE Može se dogoditi da ste u dvojbi oko toga kako se ponašati u određenim situacijama. U slučaju pitanja ili nejasnoća, odnosno ako primijetite ili sumnjate na nedolično ponašanje potrebno je zatražiti savjetovanje i podršku. U tom se slučaju obratite s povjerenjem svojem nadređenome ili Odjelu za usklađenost (pogledajte dolje). Prijava prekršaja Od svakog se traži da u slučaju kršenja Kodeksa ponašanja informira svojeg nadređenog ili Odjel za usklađenost. U slučajevima koji se potencijalno odnose na članove uprave potrebno je informirati isključivo Odjel za usklađenost. Prijave se mogu izvršiti i anonimno preko našeg sustava za zviždače u vezi usklađenosti koji je nazvan „Tell it Cody”. Organizacija za usklađenost pažljivo ispituje svaku prispjelu prijavu i s njome postupa povjerljivo. Pružamo posebnu zaštitu i podršku svakom pojedincu koji pošteno i utemeljeno uputi neki prigovor ili izvijesti o nečemu. Zabranjene su sankcije protiv osoba koje prijavljuju nesukladnost samo na temelju njihove prijave. To vrijedi i u slučaju kad se prijava, ako je dana u dobroj vjeri, pokaže neutemeljenom. Posljedice prekršaja Kršenja ovdje normiranih pravila ponašanja i načela trajno nam štete i mogu nam prouzročiti razne posljedice i sankcije. One obuhvaćaju financijske i kaznenopravne sankcije koje mogu imati ne samo negativne posljedice za našu čitavu grupu poduzeća, već i za svakog pojedinca. Stoga će Wietersdorfer grupa biti aktivna kod svakog kršenja odredbi Kodeksa ponašanja i poduzimat će primjerene mjere za razjašnjenje činjeničnog stanja. U slučaju nepoštivanja ovih odredbi prijete kaznene, građanskopravne i radnopravne mjere.

13 ORGANIZACIJA ZA USKLAĐENOST WIETERSDORFER GRUPE Odjel za usklađenost compliance@wietersdorfer.com Telefon: +43 463 566 76 8094 Ferdinand-Jergitsch-Straße 15 9020 Klagenfurt am Wörthersee Bruno Nagele Voditelj Odjela za pravne poslove, usklađenost i osiguranje bruno.nagele@wietersdorfer.com Mobilni telefon: +43 664 320 01 79 Ambasadori usklađenosti (Compliance Ambassadors) Eva Sieghart Voditeljica Odjela za ljudske resurse ambassador@poloplast.com Mobilni telefon: +43 664 1629 263 Poloplast Stefanie Knabl Odjel za pravne poslove i usklađenost ambassador@wietersdorfer.com Mobilni telefon: +43 664 6124 024 Holding/Cement/Beton/Vapno Austrija Ivana Orban Asistent upravei ljudskih resursa ambassador@intercal.hr Mobilni telefon: +385 99 4907 859 Vapno Hrvatska Achille Antoniolli Voditelj Odjela administracije ambassador@wup-cementi.it Mobilni telefon: +39 346 619 1434 Cement Italija Sandra Lenarduzzi Voditeljica Odjela za ljudske resurse ambassador@friulanacalcestruzzispa.it Mobilni telefon: +39 340 75 46 262 Beton Italija Polona Žnidarčič Pravni odjel ambassador@salonit.si Mobilni telefon: +386 31 534 936 Cement/Beton Slovenija Aleksander Jerman Odjel prodaje ambassador@intercal.si Mobilni telefon: +386 51 254 611 Vapno Slovenija Daniel Schützenauer Potpredsjednik, voditelj Odjela za pravne poslove, usklađenost i ljudske resurse ambassador@hobaspipe.com Mobilni telefon: +1 (346) 818 4694 HOBAS SAD

© 2022. WIG Wietersdorfer Holding GmbH

RkJQdWJsaXNoZXIy MzMzNjE=