Opći uvjeti poslovanja (OUP)

1. Opseg i primjena

1.1. Ovi opći uvjeti poslovanja (OUP) su sastavni dio svih ugovora o prodaji i isporuci proizvoda društva InterCal Croatia d.o.o. – u daljnjem tekstu: ICC – i njihovih kupaca – u daljnjem tekstu: Kupac –, zajedno u daljnjem tekstu: Stranke.

1.2. Odstupanja od OUP-a kao i eventualni opći uvjeti poslovanja Kupca nemaju učinak i neće biti dio ugovora, osim ako ih ICC u cijelosti ili djelomično pisano prihvati.

2. Isporuka/kašnjenje u isporuci

2.1. Isporuka će se obavljati „Ex Works“, odnosno franko tvornica ICC-a (prema Incoterms pravilima važećim u trenutku sklapanja ugovora), osim ako je drugačije izričito ugovoreno u pisanom obliku.

2.2. Svaka pojedina isporuka, odnosno preuzimanje, će biti međusobni dogovoreni između ICC-a i Kupca. Ako rokovi i datumi isporuke nisu izričito ugovoreni kao fiksni, uvijek će se smatrati da nisu obvezujući. ICC ima pravo obavljati djelomične isporuke i pružati djelomične usluge.

2.3. Narudžbe moraju biti učinjene u pisanom obliku (e-poštom, telefaksom, poštom); telefonske narudžbe ICC neće prihvatiti.

2.4. Narudžbe Kupca poslane bez prethodne ponude ICC-a neće se obrađivati.

2.5. Ugovor je sklopljen tek nakon pisane potvrde narudžbe odnosno naloga od strane ICC-a. ICC može povući ponude u svako doba prije izdavanja potvrde narudžbe.

2.6. Narudžbe Kupca moraju se u pravilu dostaviti barem 4 (četiri) radna dana prije željenog datuma isporuke. U iznimnim slučajevima, rok za pojedine isporuke moguće je skratiti za do 2 (dva) radna dana, ako ICC na to izričito pristane. U slučaju nepridržavanja navedenih rokova, ICC zadržava pravo zaračunati Kupcu dodatnu naknadu za žurnu dostavu u iznosu od 20% vrijednosti te narudžbe.

2.7. Nepredviđeni poremećaji u poslovanju (npr. neplanirano gašenje peći), kašnjenje u isporuci ili neisporuka od strane dobavljača ICC-a, nedostatak radne snage, energenata ili sirovina, štrajkovi, isključenja s rada, poteškoće u nabavi prijevoznih sredstava, smetnje u prometu, službeni naputci, oslobađaju ICC od obveze isporuke za vrijeme trajanja takvih okolnosti. ICC će odmah obavijestiti Kupca o nastanku takvih okolnosti. Kasni li isporuka zbog navedenih okolnosti za više od 40 dana, Kupac će biti ovlašten raskinuti ugovor u pogledu količine koja je pogođena smetnjom u isporuci, uz isključenje svih daljnjih zahtjeva. Međutim, ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obveze.

2.8. Ako je ugovoreno vrijeme isporuke prekoračeno, Kupac će imati pravo raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu nakon isteka naknadnog roka od 10 (deset) radnih dana, koje će Kupac odrediti u pisanom obliku, uz isključenje svih daljnjih prava odnosno zahtjeva Kupca. Međutim, Kupčevi zahtjevi za naknadu zbog zakašnjenja i/ili neispunjenja ograničeni su na 25% vrijednosti (iskazane na računu) za količinu robe koja nije isporučena ili nije isporučena u roku, osim ako prema obvezujućim zakonskim odredbama ograničenje odgovornosti nije dopušteno u slučaju namjere ili krajnje nepažnje. Navedeno ne utječe na obvezu Kupca na smanjenje štete.

2.9. Pridržavanje izričito ugovorenog roka isporuke i ispunjenja od strane ICC-a je uvjetovano pravodobnim i urednim ispunjenjem obveza od strane Kupca.

2.10. Kupac mora ICC-u pružiti točne informacije za utovar. Prijevoz i istovar proizvoda obavlja se na rizik i trošak Kupca. ICC ne snosi nikakvu odgovornost u vezi navedenog. Kupac je isključivo odgovoran da osigura da prijevoznik kojeg je on angažirao ne optereti vozilo više od najveće službeno dopuštene težine ili da adekvatno osigura robu koja se prevozi.

2.11. Isporuke će sadržavati najmanje neto utovarnu težinu vozila na kojemu se temelji odgovarajuća tarifa, osim ako je Kupac prilikom narudžbe izričito tražio utovar manje količine, u kojem slučaju ICC zadržava pravo da iskoristi puni tovarni kapacitet vozila. Troškove koji nastanu zbog naknadnog vaganja, zbrinjavanja itd. dužan je snositi Kupac. ICC ima pravo naplatiti cijenu kao i troškove povratnog prijevoza i manipulacije za naručene, a nepreuzete količine robe. Eventualne dodatne troškove zbog pretjerano dugog vremena istovara (duže od sat vremena) snosit će Kupac.

3. Zakašnjenje Kupca

3.1. ICC nije dužan isporučiti robu sve dok Kupac kasni s plaćanjem. Kupac nema pravo na naknadnu isporuku količina koje ICC nije isporučio zbog kašnjenja plaćanja od strane Kupca. To ne utječe na ostala prava ICC-a zbog kašnjenja s plaćanjem.

3.2. Dođe li Kupac u zakašnjenje s preuzimanjem ili povrijedi koju drugu obvezu suradnje, ICC ima pravo tražiti naknadu štete koja mu je zbog toga nastala, uključujući i naknadu eventualnih dodatnih troškova. Neovisno od navedenoga, ICC zadržava pravo postaviti i daljnje zahtjeve.

3.3. Dođe li Kupac u zakašnjenje s preuzimanjem robe, na njega prelazi rizik slučajne propasti i oštećenja stvari.

4. Cijene i uvjeti plaćanja

4.1.Ponuđene cijene su podložne promjenama. Promjene elemenata izračuna i/ili uvođenje ili povišenje troškovno relevantnih poreza ili troškova (carine, troškovi energenata, pribavljanje CO2-certifikata ili troškovi povezani s CO2, itd.) ovlašćuju ICC da izvrši odgovarajuću promjenu cijena.

4.2. Ako troškovi ICC-a za CO2 (CO2-porez, CO2-emisijska prava, itd.), prijevoz, rad, održavanje i/ili energente (plin, struja i gorivo) do trenutka isporuke robe porastu u odnosu na troškove u trenutku davanja ponude za više od 10%, ICC ima pravo povisiti ugovorene cijene do visine tog povećanja troškova.

4.3. Ako nije drugačije ugovoreno, težina utvrđena na kalibriranoj vagi ICC-a je mjerodavna za izdavanje računa. Kod isporuke pakirane robe za izdavanje računa je mjerodavna količina navedena na dostavnici.

4.4. Ako nije drugačije dogovoreno, računi dospijevaju na naplatu unutar roka od 30 dana od datuma izdavanja. Smatra se da je uplata pravodobna ako je zaprimljena na računu ICC-a unutar roka za plaćanje.

4.5. U slučaju zakašnjenja s plaćanjem primjenjuju se mjerodavne odredbe zakona.

4.6. U slučaju zakašnjenja s plaćanjem i opravdanih dvojbi u platnu ili kreditnu sposobnost Kupca ICC je, neovisno od svojih ostalih prava, ovlašten tražiti predujam za još neizvršene isporuke, ili može odgoditi ispunjenje svojih obveza sve dok Kupac ne ispuni svoje obveze ili dok Kupac ne da dovoljno osiguranje da će ih ispuniti.

4.7. Kupac nema pravo uskratiti plaćanje. Prijeboj tražbina ICC-a s eventualnim protutražbinama Kupca moguć je samo ako je potonje ICC izričito priznao ili su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom.

 

5. Kvaliteta i upozorenja

5.1. Kupac je dužan prilikom predaje trećoj osobi pridržavati se svih upozorenja u skladu s priloženim informacijama o proizvodu (dostavnica ili otisnuti natpis na vreći ili tehnički listovi proizvoda) i važećim sigurnosno-tehničkim Kupac je odgovoran za potpuno pridržavanje tih upozorenja, kako u slučaju vlastitog korištenja robe tako i daljnje prodaje i prosljeđivanja.

6. Prijelaz rizika

6.1. Troškovi i rizici prelaze na Kupca u trenutku preuzimanja proizvoda/robe u pogonu ICC-a (Incoterms vidi točku 2.1.). To vrijedi i kada prijevoz obavlja ili organizira ICC.

6.2. Ako je Kupac odgovoran za kašnjenje u isporuci, rizik u odnosu na proizvode prelazi na Kupca već po obavijesti o spremnosti za isporuku.

6.3. Mjesto ispunjenja je pogon ICC-a.

7. Pridržaj prava vlasništva

7.1. Proizvodi ostaju vlasništvo ICC-a dok Kupac ne isplati cijenu u potpunosti.

7.2. Kupac se obvezuje pažljivo rukovati proizvodima te čuvati ih odvojeno od robe drugih dobavljača tako da je u svako doba moguće utvrditi vlasništvo ICC-a.

7.3. U slučaju pljenidbe ili drugog zahtjeva u odnosu na proizvode, Kupac je dužan istaknuti pravo vlasništva ICC-a te o navedenome odmah obavijestiti ICC.

7.4. Kupac nije ovlašten prodati dostavljenu robu. Međutim, ako Kupac unatoč tome proda robu, u trenutku prodaje će ustupiti ICC-u potraživanja koja iz te prodaje nastanu prema kupcima, i to sa svim pravima, sve dok se u cijelosti ne podmire sva potraživanja ICC-a, neovisno o tome je li dotična roba neobrađena, obrađena ili prodana dalje jednom ili većem broju kupaca.

8. Materijalni nedostatci i zahtjevi za naknadu štete

8.1. ICC je odgovoran za materijalne nedostatke samo do mjere u kojoj proizvodi/roba moraju u trenutku predaje biti u skladu sa zahtjevima navedenim u tehničkim listovima proizvoda. ICC stoga nije odgovoran za bilo kakav drugi materijalni nedostatak proizvoda/robe. Sklapanjem ugovora s ICC-om, Kupac pristaje na takvo ograničenje odgovornosti te se u tom smislu odriče svih prava i zahtjeva.

8.2. Kupac mora odmah u pisanom obliku obavijestiti ICC o svim materijalnim nedostatcima, kao i s njima povezanim zahtjevima. U suprotnom, gubi sva prava.

8.3. Sve mjere, podaci o težini i kvaliteti navedeni u tehničkim listovima, marketinškim objavama i dokumentaciji objavljenoj od strane ICC-a, jednako kao i uzorci ili probni komadi, predstavljaju približne vrijednosti odgovarajuće prosječne proizvodnje ICC-a. Svi nacrti, planovi, specifikacije količina ili izračuni zahtjeva koji su stavljeni na raspolaganje Kupcu ostaju vlasništvo ICC-a te se smiju proslijediti trećim osobama samo uz prethodno pisano odobrenje ICC-a.

8.4. Svi zahtjevi za naknadu štete protiv ICC-a su isključeni u cijelosti, neovisno o njihovoj pravnoj osnovi, osim ako je ICC odgovoran za namjeru ili krajnju nepažnju.

9. Viša sila

9.1. Slučajevi više sile (npr. rat, prirodne katastrofe, štrajk, epidemije, pandemije, službene mjere) zbog koje ispunjenje obveze za jednu stranu postane nemoguće, također oslobađa i drugu stranu od ugovornih obveza, a ako je druga strana ispunila svoju obvezu (ili dio obveze), može zahtijevati vraćanje po pravilima o vraćanju stečenog bez osnove.

9.2. U slučaju djelomične nemogućnosti ispunjenja zbog više sile, druga strana može raskinuti ugovor ako djelomično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama, inače ugovor ostaje na snazi, a druga strana ima pravo zahtijevati razmjerno smanjenje svoje obveze.

9.3. Strana pogođena višom silom dužna je odmah o tome obavijestiti drugu stranu.

10. Nadležnost suda, primjenjivo pravo

10.1. Na ove OUP i njihov pravni učinak, njihovo tumačenje i ispunjenje kao i cijeli pravni odnos između Stranaka primjenjuje se hrvatsko pravo uz isključenje kolizijskih normi. Primjena Konvencije UN-a o međunarodnoj prodaji robe ovime se izričito isključuje.

10.2. Za sve sporove koji proizađu iz ovih OUP ili se odnose na njihovo zaključenje, kršenje, ukidanje ili ništavnost, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

11. Zaštita podataka

11.1. Kupac izričito daje svoju privolu za obradu i slanje svojih podataka unutar grupacije ICC-a u opsegu koji je potreban za obavljanje poslova obuhvaćenih u ovim OUP kao i u opsegu potrebnom za marketinške svrhe. Kupac u pogledu obrade i slanja svojih podataka u svako doba ima pravo povući privolu.

12. Povjerljivost

12.1. Stranke se obvezuju da će s povjerljivim informacijama koje su drugoj strani stavljene na raspolaganje u okviru ugovornog odnosa postupati kao s povjerljivima bez ograničenja i čuvati ih u tajnosti od trećih strana. Ova obveza na čuvanje podataka u tajnosti ostat će na snazi i nakon prestanka poslovnog odnosa.

13. Salvatorna klauzula

13.1. Ako jedna ili više odredbi ovih OUP jesu ili postanu u cijelosti ili djelomično nevaljane ili neprovedive, to neće utjecati na valjanost ili provedivost ostalih odredbi. Na mjesto nevaljane odredbe smatrat će se da je ugovorena valjana odredba koja prema smislu i svrsi odgovara nevaljanoj odredbi; jednako vrijedi u odgovarajućem smislu i za eventualne rupe u ovim općim uvjetima poslovanja.

14. Završne odredbe

14.1. Ovi OUP predstavljaju sastavni dio svih ugovora o kupoprodaji robe sklopljenih između Kupca i ICC-a.

14.2. ICC je ovlašten u svakom trenutku jednostrano mijenjati i/ili dopunjavati ove OUP, pri čemu će važeća i primjenjiva verzija OUP-a biti objavljena i dostupna na sljedećoj službenoj stranici ICC-a (www.intercal.hr).

14.3. Ovi OUP stupaju na snagu i primjenjuju se od 01. studenog 2022. godine.